SAMBA garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de internetsite vermelde specificaties. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de internetsite vermelde specificaties, zal SAMBA binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd.

U kunt SAMBA ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen. Om gebruik te maken van de garantie moet u altijd beschikken over de originele orderbevestiging (e-mail) en de pakbon, die bij de bestelling wordt meegeleverd. Deze dienen als het garantiebewijs.
De garantie is niet van toepassing wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SAMBA, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.